Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 027 2659 9827

Address: Ben Xe Tan Tru cu, Nguyen Trung Truc, tt. Tan Tru, Tan Tru, Long An, Viet Nam Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

San Hà Food Store

Shop type:

Average price : 10,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Products

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)