Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0969455564

Address: So 63B, khu 1B, Tan Lan Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

Lạp xưởng tươi Cô Châu

Shop type:

Average price : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

So 63B, khu 1B, Tan Lan Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

0969455564

lapxuongtuoicochau@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img