Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0909339330

Address: Thi tran Tan Hung Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Kim Ngân

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)