Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Phone: 0842202454

Address: 113 ap Tan Long Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

DNTN Karaoke Hoa Sữa Bến Lức

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)