Note: - Drag drop and sort the places in plan as you want! - Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1
 • DI TÍCH CHÙA TÔN THẠNH

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒN RẠCH CÁT

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • DI TÍCH NHÀ TRĂM CỘT

  Open Time: 08:30
  Close Time: 17:00
 • DI TÍCH CHÙA PHƯỚC LÂM

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • DI TÍCH MỘ VÀ ĐỀN THỜ TỔNG LÃNH BINH NGUYỄN VĂN TIẾN

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • Lạp xưởng tươi Cô Châu

  Open Time: 08:00
  Close Time: 22:00