Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0967335139

Address: Duong DT 9, So 333, Ap Chanh Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa,

Cổng TTĐT Du Lịch

Đậu Phộng Rang Hữu Lộc

Shop type:

Average price : 30,000 đ - 100,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)